Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

5799 9a40
Reposted fromorendasophie orendasophie viamadadream madadream
dyingfordance
9224 c658

pethal:

send me a “:)” for a screenie+solo to 32k+ dashes!

Reposted fromtosiaa tosiaa viagos123 gos123

April 16 2017

0324 3b20 500
dyingfordance
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
dyingfordance
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viamadadream madadream
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

1116 991f 500
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
1134 94e5

edgeofsensuality:

You know…

I do..

Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
1161 0276 500
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
dyingfordance
1835 626c 500
dyingfordance
dyingfordance
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viaunmadebeds unmadebeds
dyingfordance
Przypominam sobie spojrzenie, jakie mi rzucił odchodząc. Wyrażało wszystko to, co przemyślał ostatniej nocy. Wolałabym, żeby był taki jak inni mężczyźni i potrafił wygadać, co go w środku dręczy. Wtedy można by mu odpowiedzieć i wyperswadować niejedno. Ale co zrobić z mężczyzną, który tylko patrzy?
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Zielonego Wzgórza"
Reposted fromcudoku cudoku viaunmadebeds unmadebeds
dyingfordance
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viamoai moai
dyingfordance
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
dyingfordance
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"

April 04 2017

dyingfordance
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viamoai moai
dyingfordance
0135 9c10
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl